[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF TIME USE IN FINNISH HOUSEHOLDS

Puolisoiden tulojen kasvu vähentää yhdessä vietettyä aikaa, vaikka työtunnit vakioitaisiin. Syynä voivat olla työmarkkinoiden rakenteelliset jäykkyydet, joiden vuoksi puolisoiden on vaikea sovittaa yhteen työaikojaan. Tulos ilmenee ETLAn tutkijan, KTL Olli-Pekka Ruuskasen kansantaloustieteen alaan kuuluvasta väitöskirjasta.

Kyseessä on ensimmäinen kansantaloustieteen menetelmiä soveltava väitöskirja suomalaisten ajankäytöstä. Puolisoiden yhdessä viettämän ajan lisäksi siinä tutkitaan, vaikuttaako koulutus vapaa-ajan rakenteeseen ja onko kiireen kokeminen yhteydessä monien asioiden samanaikaiseen tekemiseen.

Väitöskirja koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja neljästä empiirisestä tutkimuksesta.

Ensimmäisessä tutkimuksessa tutkitaan puolisoiden yhteistä aikaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Toisessa tutkimuksessa tarkastellaan koulutuksen vaikutusta tehokkuuteen.

Kolmannessa tutkimuksessa tarkastellaan koulutuksen vaikutusta aktiivisen ja passiivisen vapaa-ajan kysyntään.

Neljännessä tutkimuksessa tarkastellaan, saako kiireen kokeminen ihmiset tekemään monia asioita yhtä aikaa.

Lehdistötiedote: .

Esipuhe ja sisällysluettelo: .

2004 230 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi A41) ISBN 951-628-416-7.Kuvia Olli-Pekka Ruuskasen väitöstilaisuudesta Helsingin kauppakorkeakoululta 2.12.2004:

Olli-Pekka Ruuskanen, kuva 1, kuva 2, kuva 3, kuva 4.

Olli-Pekka Ruuskanen, professori Lennart Flood ja professori Pekka Ilmakunnas, kuva 5, kuva 6, kuva 7.

Professori Lennart Flood, kuva 8, kuva 9.

Olli-Pekka Ruuskanen ja professori Pekka Ilmakunnas, kuva 10.