[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


HYBRIDIORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN
- Tapaustutkimus kaupan verkosto-organisaatiosta

Lasse Mitronen selvittelee tutkimuksessaan "Hybridiorganisaation johtaminen - tapaustutkimus kaupan verkosto-organisaatiosta" liiketoiminnan ohjausjärjestelmiä ja -mekanismeja, joita kaupan hybridiorganisaatiossa käytetään toiminnan ohjaamisessa ja tehokkuuden tavoittelemisessa.

Tutkimuksen tulosten mukaan hybridiohjausjärjestelmän toimintakelpoisuus heikkenee liiketoimintaan liittyvien häiriötekijöiden lisääntyessä, minkä jälkeen toimintaa uhkaa tehottomuusloukku.

Hybridiorganisaation johtaminen edellyttää onnistuakseen myös kokonaisuuden kontrollointia ja työskentelyosapuolten luottamusta ja yleisiin arvoihin perustuvaa johtosuhdetta.

Tutkimuksen tuloksena kehitettiin lukuisia suosituksia liikkeenjohdolle.

2002 445 s. Hinta 30 euroa, 178,40 mk (Tuotekoodi A35) ISBN 951-628-370-5.


Sisällys:

1  Johdanto
    1.1  Tutkimuksen tausta
    1.2  Ohjausjärjestelmät ja hybridiorganisaatio
    1.3  Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet
    1.4  Tutkimuksen teoreettinen asemointi ja rajaukset
    1.5  Tutkimuksen toteutus
    1.6  Tutkimuksen rakenne ja sisältö

2  Kaupan hybridiorganisaation johtaminen, esiviitekehys
    2.1  Ohjausjärjestelmät
    2.2  Ohjausjärjestelmän tasapaino
    2.3  Ohjausjärjestelmien toimivuus
    2.4  Ohjausjärjestelmän valinta
    2.5  Kaupan hybridiorganisaation johtamisen malli, esiviitekehys

3  Tapaustutkimuksen toteutus
    3.1  Tapaustutkimus tutkimusmetodina
    3.2  Abduktiivinen tutkimusote
    3.3  Vertaileva tutkimusasetelma ja tutkimuskohteiden valinta
    3.4  Tutkimusaineiston keräys
    3.5  Tutkimusaineiston analysointi
    3.6  Tutkimusaineiston laatu

4  Keskon ja K-kauppojen ohjausjärjestelmät
    4.1  Kaupan toimintaympäristö Suomessa
    4.2  Kaupan rakenne ja kilpailutilanne Suomessa ja K-ryhmässä
    4.3  Kesko ja K-kaupat hybridiorganisaatiossa
    4.4  Keskon ja K-kauppojen yhteinen ohjausjärjestelmä
    4.5  Citymarket-ketjun ohjausjärjestelmä
    4.6  Carrols-ketjun ohjausjärjestelmä
    4.7  Andiamo-ketjun ohjausjärjestelmä
    4.8  Keskon ja K-kauppojen ohjausjärjestelmä, yhteenveto

5  Kaupan hybridiorganisaation johtaminen
    5.1  Ohjausjärjestelmä ja -mekanismit
    5.2  Ohjausjärjestelmän tasapaino
    5.3  Ohjausjärjestelmän toimivuus
    5.4  Kaupan hybridiorganisaation johtamisen malli, yhteenveto

6  Tutkimuksen arviointi
    6.1  Tutkimuksen keskeiset teoreettiset tulokset ja kontribuutio
    6.2  Keskeiset suositukset liikkeenjohdolle
    6.3  Tutkimuksen arviointi ja luotettavuus
    6.4  Tutkimuksen rajoitukset
    6.5  Jatkotutkimusmahdollisuuksia

7  Yhteenveto

    English summary
    Lähteet
    Haastattelut ja keskustelut
    Liitteet A-E
    Loppuviitteet