[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


EU:N SUUNTA - Kuinka tiivis liitto?

Euroopan talouskriisi on pakottanut EU:n poikkeuksellisiin kriisinhallintatoimiin ja johtanut merkittäviin uudistuksiin talous- ja raha- liitto EMUn toiminnan parantamiseksi. Uudistusten vaikutukset ovat edelleen kiivaan keskustelun kohteena. Joidenkin mielestä uudistukset ovat täysin riittämättömiä. Toiset katsovat niiden olevan liian pitkälle meneviä askelia liittovaltiomaiseen unioniin. Yleisesti epäillään, ettei nykytila ole pysyvä.

Kirjassa arvioidaan EMUn kehitysvaihtoehtoja sekä niiden taloudellisia ja poliittisia vaikutuksia koko unionille ja Suomelle. Kirja luonnostelee kolme päämallia EMUlle lähimpien 10–15 vuoden aikajänteellä.

- Ensimmäisen kehitysmallin lähtökohtana ovat jo pitkälti toteutuneet toimet kriisin taltuttamiseksi ja EMUn vahvistamiseksi.
- Toisessa kehitysmallissa EMU tiivistyy talouden yhteisvastuuta lisäämällä ja taloudenpidolle hyväksyttyjen sääntöjen noudattamista edelleen vahvistamalla.
- Kolmannen kehitysmallin pohjaksi on otettu perustuslaillisen liittovaltion syntyminen euroalueen puitteissa. Lisäksi kirjassa pohditaan erilaisia EMUn hajoamisvaihtoehtoja yleisellä tasolla.

Kirja tarjoaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa suomalaisen poliittisen päätöksenteon ja laajemman kansalaiskeskustelun tueksi.

Kuinka kestävällä pohjalla toteutetut uudistukset ovat taloudellisesti ja poliittisesti? Mitä ongelmia ja muutospaineita erilaisiin vaihtoehtoihin liittyy? Millaisten valintojen eteen Suomi joutuu?

Kirja on yhteisjulkaisu Ulkopoliittisen instituutin kanssa.

Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen ja Vesa Vihriälä.

Sisällysluettelo, esipuhe ja johdanto: .

2014 153 s. Hinta 35 euroa (Tuotekoodi B261) ISBN 978-951-628-605-4.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.