[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


KILPAILU, INNOVAATIO JA TUOTTAVUUS

Tuottavuuden kasvun ja sitä edistävän politiikan merkityksestä vallitsee suuri yksimielisyys. Tuottavuuskasvu ja tuleva hyvinvointi riippuvat olennaisesti innovaatiotoiminnan onnistumisesta.

Kyse ei kuitenkaan enää ole vain teknologisista innovaatioista tai tutkimus- ja kehitystoiminnan määrän lisäämisestä. Uusin taloustieteellinen tutkimus tarjoaa monia kiinnostavia näkökulmia kilpailun, yritysrakenteiden muutoksen ja innovaatiopolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen. Näiden muutosten analyysi on tämän kirjan ydintä.

Kirjan ovat toimittaneet Mika Maliranta ja Pekka Ylä-Anttila.

- Miten tuottavuutta voidaan ja miten sitä tulisi mitata?
- Mikä on Suomen toimialojen tuottavuuden taso ja miten se on muuttunut?
- Miksi on tärkeää tutkia tuottavuusmuutoksia yritysaineistoilla?
- Mikä on yritys- ja toimipaikkarakenteiden muutosten merkitys tuottavuuskasvulle?
- Miten ja millaisten mekanismien kautta kilpailu ja kilpailupolitiikka vaikuttavat tuottavuuteen?
- Vahvistaako tutkimus- ja kehitystoiminnan hajauttaminen sen tuottavuusvaikutusta?
- Miten globalisaatio vaikuttaa kilpailuun, innovaatioihin ja tuottavuuteen?
- Millaisia voisivat olla yritysten innovaatiostrategiat tulevaisuudessa?
- Mikä on avoimen innovaatiotoiminnan merkitys?

Tutustu esipuheiseen, sisällysluetteloon sekä 1. lukuun Tavoitteet ja teoriatausta: .

2007 228 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B228) ISBN 978-951-628-457-9.