[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ENERGY3:
RAW MATERIALS, PRODUCTION, TECHNOLOGY

- A Competitive Analysis of Northwest Russian Energy Cluster

Pavel Filippov, Grigory Dudarev, Alexey Osipov.

Energiaraaka-aineiden ja energian tuotanto ovat Venäjälle ja erityisesti Luoteis-Venäjälle erittäin tärkeitä. Tuotannon määrässä ja viennissä mitattuna energiaklusteri on tärkein teollinen klusteri.

Luoteis-Venäjästä on muodostumassa Venäjän energiaviennin keskus. Tälle alueelle rakennetaan tarvittava kuljetusinfrastruktuuri ja mahdollisesti myös jalostuskapasiteettia. Energia on tärkeä tuotantopanos myös monille Luoteis-Venäjän energiaintensiivisille teollisuudenaloille, ja vaikuttaa oleellisesti niiden kannattavuuteen.

Neuvostoliiton aikana Luoteis-Venäjälle luotiin ns. energiakompleksi, joka perustui suunnitelmatalouden periaatteisiin. Siirtyminen markkinatalouteen on johtanut ja johtaa perustavanlaatuisiin muutoksiin energiateollisuuden rakenteissa ja sijoittumisessakin. Näitä muutoksia on huolellisesti arvioitava ja mukautettava liiketoiminta ja elinkeinopolitiikka uusiin olosuhteisiin sopivaksi.

Luoteis-Venäjän energiaklusteri koostuu öljyn, kaasun, hiilen ja turpeen tuotannosta, sähkön ja lämmön tuotannosta sekä energiateknisestä teollisuudesta ja niitä tukevista toiminnosta (öljyn ja kaasun etsintä, kunnossapitopalvelut ja kuljetukset). Näiden aloja ja niiden muodostaman klusterin kilpailukykytekijöiden analyysi ja tulevaisuuden kasvunäkymien ennakointi on tutkimuksen keskeistä sisältöä.

Analyysi perustuu tilastolliseen tarkasteluun, yritysten antamaan aineiston sekä haastatteluihin.

Tiivistelmä, sisällysluettelo ja yhteenveto: .

2003 210 s. Hinta 34 euroa (ETLA B197) ISBN 951-628-382-9 (ISSN 0356-7443).