[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


THE TIME IS RIGHT?
- Early retirements and use of time by older Finns

Väestön ikääntyminen ja siitä seuraavan työikäisten henkilöiden osuuden laskun vaikutus eläkejärjestelmään ja eläkkeiden rahoitukseen on talouspoliittisen keskustelun avainkysymyksiä niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa.

Pasi Huovisen ja Hannu Piekkolan The time is right? -kirjassa täydennetään aikaisempaa työmarkkinoita koskevaa tutkimusta hyödyntäen yhdistettyä työnantaja - työntekijä -aineistoa ja ajankäyttötutkimusta.

Kirjan ensimmäisessä osassa käsitellään siirtymistä työstä varhaiseläkkeelle. Ikääntyneiden työmarkkinoilta poistumisen on todettu jatkuneen voimakkaana koko tarkastelujakson - 1988-1996 - ajan, eikä pelkästään lamavuosien massairtisanomisien aikana.

Toinen ja kolmas osa perustuvat Tilastokeskuksen ajankäyttöaineistoon ja käsittelevät varhaista eläkkeelle siirtymistä työntekijän omista lähtökohdista. Ikääntyneiden ajankäyttöä on viimeisenä kahtena vuosikymmenenä leimannut vapaa-ajan lisääntyminen ja myös aktiivisesti käytetyn vapaa-ajan lisääntyminen.

Tiivistelmä ja sisällysluettelo: .

2002 82 s. Hinta 27 euroa (ETLA B189) ISBN 951-628-362-4.