[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KNOWLEDGE SERVICES IN THE INNOVATION SYSTEM

Aija Leiposen tutkimuksessa arvioidaan osaamisperusteisten liike-elämän palvelujen (knowledge-intensive business services KIBS) luonnetta ja roolia innovaatiojärjestelmässä, erityisesti tarkastellaan niiden merkitystä uuden osaamisen luojina.

Lisäksi tutkitaan yritysten välisten suhteiden johtamista ja siihen liittyviä sopimuksia.

Tulosten mukaan KIBS-yritykset voivat olla hyvinkin innovatiivisia, eivätkä siis tyydy muiden osaamisen kierrättämiseen. Innovatiiviset palveluyritykset tarjoavat useammin tuotteistettuja palvelupaketteja kuin pelkkiä asiantuntijapalveluja. Palveluinnovointi näyttääkin liittyvän yksilöiden osaamisen lisäksi organisaation yhteiseen oppimiseen.

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on tehostanut palvelujen tuottamista ja jakelua, mutta henkilökohtaiset kontaktit asiakkaiden kanssa ja näkyvyys markkinoilla ovat edelleen tärkeitä kilpailuvaltteja.

Tiivistelmä, sisällysluettelo ja yhteenveto: .

2001 120 s. Hinta 29 euroa (ETLA B185, Sitra 244) ISBN 951-628-353-5.