[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


AINEETTOMAN VARALLISUUDEN JOHTAMINEN

Uuden talouden perustana oleva aineeton varallisuus on noussut keskeiseksi keskustelunaiheeksi etenkin osaamisintensiivisten yritysten yhteydessä.

Tomi Hussi tarkastelee tutkimuksessaan suomalaisissa yrityksissä käytössä olevia aineettoman varallisuuden johtamiseen ja mittaamiseen liittyviä käytäntöjä.

Tiivistelmä:

2001 67 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B180)
ISBN 951-628-348-9


Sisällys:

 1. Johdanto

 2. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

 3. Tutkimuksen aineisto ja menetelmät
  3.1   Case-yritysten valinta
  3.2   Analyytikkohaastettelut
  3.3   Case-yritysten avainhenkilöiden haastettelu
  3.4   Tutkimuksen menetelmät

 4. Verkostoilla menestykseen
  4.1   Yhteistyön avulla uusia vastauksia sitoutuneiden asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin
  4.2   Henkilöstön roolin kehittäminen elämyshakuisuuden tuntosarviksi
  4.3   Johtopäätökset
  4.4   Case Stockmann

 5. Oppivat järjestelmät
  5.1   Osaava henkilökunta toiminnan kehittämisen voimavarana
  5.2   Yhteistyön merkitys ilmenee monin tavoin
  5.3   Johtopäätökset
  5.4   Case Nokian Renkaat

 6. Rajaton osaaminen
  6.1   Luovat ihmiset innovaatioiden tuottajina löyhässä ohjauksessa
  6.2   Johtamisjärjestelmän merkitys toiminnan kokonaiskuvan muodostumisessa
  6.3   Johtopäätökset
  6.4   Case Sonera

 7. Huippuosaajien verkosto
  7.1   Innovaatioiden tuotteistamisen laajentaminen kotimaata laajemmille markkinoille
  7.2   Sisäiset rakenteet yhteisen tulevaisuuskuvan muodostamisen tueksi
  7.3   Johtopäätökset
  7.4   Case Orion

 8. Aineettoman varallisuuden mittaminen ja raportointi
  8.1   Mittaamisen tavoitteet
  8.2   Mittamisen välineet ja yleisimmät indikaattorit
  8.3   Mittaamisen puutteet
  8.4   Aineettoman varallisuuden raportointi ja tuloksiin perustuva palkitseminen

 9. Lopuksi

  Kirjallisuus