[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ

Marko Tuomiaro tarkastelee kirjassaan suomalaisten yritysten kansainvälistymisen ja ulkomaisten yritysten Suomeen tulon vaikutuksia työ-markkinoilla ennen lamaa, laman aikana ja sen jälkeen.

Kirjassa käsitellään seuraavia kysymyksiä:

- Miten eri ikä-, koulutus- ja työkokemusryhmien työllisyys on kehittynyt ulkomaalaisten ja suomalaisten omistamissa yrityksissä?

- Millä tavoin vienti- ja kotimarkkinayritysten työvoiman kysyntä poikkeaa toisistaan eri ikä- ja koulutusryhmissä?

- Mitä vaikutuksia liikevaihdon muutoksella ja viennin osuuden kasvulla liikevaihdosta on eri ikä- ja koulutusryhmien työllisyyteen?

- Miten globalisaation on vaikuttanut eri ikä- ja koulutusryhmien työvoiman kysyn- tään lyhyellä ja pitkällä aikavälilllä?

Yhteenveto:

2001 69 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B175) ISBN 951-628-336-5.